RSRA केंद्रीय टीम :

1. Sh. Balram Nandwani (CA, Panipat, Haryana)

2. Sh. Vijay Vats (Charkhi Dadri, Haryana)

3. Sh. Om Prakash Arora (Kurukshetra, Haryana)

4. Prof. (Dr.) Baldev Kumar (Vice Chancellor, SKAU, Kurukshetra)

5. Prof. (Dr.) Somnath Sachdeva (Professor, NIT, Kurukshetra)

6. Dr. Pritam Singh (Assistant Director, KUK)

7. Prof. (Dr.) Ashish Mehta (Dean Academic Affairs, SKAU, Kurukshetra)

8. Dr. Pawan Saini (Ex MLA, Ladwa, Kurukshetra)